Thomas Worthington Whittredge

American Artist, 1820 - 1910